Started: Tue, Aug 22, 2017 17:00:00 PM UTC
Starting Query Output: Tue, Aug 22, 2017 17:00:00 PM UTC
108351 records generated
.txt file
Tue, Aug 22, 2017 17:00:26 PM UTC